Car2Home Logo

สาระน่ารู้ จาก car2home

หลักการณ์ประเมินผลการจัดไฟแนนซ์

วันที่เขียน : 2012-03-10หลักการณ์ประเมินผล

หลักๆ เลย ที่ใช้ประเมิน ผลมีอยู่ ดังนี้คือ

         - จำนวนเงินของรายได้

         - แหล่งที่มารายได้/เอกสารประกอบรายได้

         - อายุงาน/ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ

         - ที่พักอาศัย (บ่งบอกถึงความมั่นคงและความรับผิดชอบ และภาระที่มี)

         - สภาพคล่องทางการเงิน (Statement)


           ตามหลักแล้ว การยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ การประเมินเบื้องต้น จะคิดจาก รายได้ ซึ่งรายได้จะมาจากอาชีพต่าง ๆ แบ่งอาชีพเป็นหลัก 

สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้อาชีพประจำ


         1.1 อาชีพประจำ (เงินเดือนผ่านบัญชีและ มีสลิปเงินเดือน)


               กลุ่มอาชีพนี้ ถือว่ามีความมั่นคงสูง ความน่าเชื่อถือต่อตัวบุคคล และอาชีพสูง สถาบันการเงินทุกสถาบัน มองว่า บุคคลกลุ่มนี้ ความเสี่ยงต่ำ มีความสามารถ

ในการชำระหนี้จึงคิดเกณฑ์การอนุมัติ ผู้ยื่นกู้จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 2 เท่า ของค่างวด


ยกตัวอย่างเช่น  


               ค่างวด 7,500 บาท / เดือน


               รายได้ผู้ยื่นกู้จะต้อง มากกว่า 7,500 x 2 = 15,000  
     ซึ่งตัวอย่างของเราเงินเดือน 17,000 บาท  ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำของการขอสินเชื่อ

           1.2 อาชีพประจำ แต่ ฐานเงินเดือน ต่ำ มี OT หรือค่าคอม มิสชั่น (เงินเดือนผ่านบัญชีและ มีสลิปเงินเดือน)


            กลุ่มอาชีพนี้ หากมี เครดิตที่ดี ก็ถือว่า ไม่เสี่ยง แต่หากต้องมีรายได้ที่สม่ำเสมอ 


 

                      

                        จากกรณีนี้ เงินเดือน จะอยู่ที่                 9,000  บาท

                        OT มีความสม่ำเสมอ ไม่ต่ำกว่า            1,200  บาท

 

           ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของสถาบันการเงิน ว่า จะคำนวณ ในรูปแบบใด เพราะว่า บางแห่ง ซึ่งสรุปรูปแบบว่าได้คร่าว ๆ ได้ดังนี้


       สถาบันการเงิน A     : คิดเฉพาะ เงินเดือนพื้นฐาน 9,000 บาท

       สถาบันการเงิน B     : คิด รวม 9,000 + (1,200 + 1,250 + 1,230 + 1,200 + 1,300 + 1,280)/6

       สถาบันการเงิน C     : คิด รวม 9,000 + 1,200 (ขั้นต่ำของรายได้อื่นๆ)

 การที่สถาบันการเงิน/ไฟแนนซ์จะเอาค่าอื่นมานับรวมเป็นรายได้ นั้น จะต้องมีเอกสารชัดเจน เช่น ถูกระบุลงในสลิปเงินเดือน หรือ มีใบ 50 ทวิ (หัก ณ ที่จ่าย)
และเงินดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชี ให้สอดคล้องกับเอกสารแสดงรายได้


           1.3 อาชีพประจำ (เงินเดือนผ่านบัญชีและ ไม่มีสลิปเงินเดือน)


                กลุ่ม นี้จะใช้หนังสือรับรองเงินเดือนแทน เกณฑ์การประเมิน จะคล้ายคลึงกับ ข้อ 1.1 แต่ว่าต้องดูย้อนไปถึงอายุงาน เพราะว่าบริษัท ที่ไม่ทำออกใบสลิป ถือว่า 

                ความน่าเชื่อถือต่ำกว่า

 


           1.4 อาชีพประจำ (เงินเดือนไม่ผ่านบัญชี และ ไม่มีสลิปเงินเดือน)


      กลุ่มอาชีพนี้ ถ้ามองไปแล้ว ค่อนข้าง " หลักลอย " ความน่าเชื่อถือต่ำมาก ถึงแม้จะมี หนังสือรับรองเงินเดือน แต่ความน่าเชื่อถือก็ยังต่ำอยู่ ดังนั้น ผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องสร้าง 

ความน่าเชื่อถือให้ตัวเอง โดยการ นำเงิน สดที่ได้รับทุกเดือน ผ่านบัญชีเอง ซึ่ง Car2home ได้ย้ำเสมอว่า การสร้างวินัยการเงินให้กับตนเองนั้น เป็นประโยชน์มาก ไม่ว่า จะเป็น

กลุ่มอาชีพนี้ หรือ อาชีพอิสระ    ให้ยึดถือ คติที่ว่า   "ได้มาเท่าไหร่ ให้เข้าธนาคารก่อน  หากจำเป็นค่อยกด ATM มาใช้ "  หากนายจ้างคุณไม่นำเงินเข้าบัญชีให้ คุณก็เป็นคนนำเข้าเอง

หาก ปฏิบัติเช่นนี้ จะทำให้ความน่าเชื่อถือ ของคุณเพิ่มสูงขึ้น ไปอยู่ระดับเดียวกับ ข้อ 1.3


                ส่วนใหญ่จากประวัติลูกค้าที่เคยยื่นเอกสารมาในกลุ่มนี้ ถ้าไม่นำเงินผ่านบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เข้าบ้างไม่เข้าบ้าง มักจะมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือ บิดเบือนอาชีพ 

ในแหล่งที่มาของรายได้ เมื่อตรวจสอบภายหลังแล้ว ไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ ก็จะถูก กาหัว ขึ้น Black list ของ สถาบันการเงินนั้น ๆ  ตลอดชีวิต เนื่องจากลูกค้า มีความไม่ซื่อสัตย์ 

จงใจปลอมแปลง ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง หากใครที่คิดจะทำ เช่นนี้  Car2home เตือนว่า ไม่คุ้มอย่างมาก

 


2.  อาชีพค้าขาย/เกษตรกร                กลุ่มอาชีพนี้ ส่วนใหญ่ มักกังวลว่าจะอนุมัติหรือไม่ จริงๆ แล้ว สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แต่จะต้องมีหลักฐาน การเงินหรือการเดินเข้าออกที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 

                2.1 อาชีพค้าขาย 


                กลุ่มบุคคลอาชีพนี้จำเป็นต้องทำให้เห็น สถานที่ การขาย ที่ชัดเจน ถ้าหากเป็นหลักแหล่งชัดเจนแน่นอนต้องใช้     สัญญาเช่า สถานที              

          หรือถ้าหากไม่มี สิ่งที่ใช้อ้างอิงว่าคุณประกอบอาชีพจริง คือ


                        * ภาพถ่ายสต็อคสินค้า/สินค้าที่ขาย

                        * แผงขาย/บริเวณที่อยู่  

                        * บิล/ใบเสร็จ ซื้อ-ขาย


               ซึ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของรายได้ แต่กลุ่มอาชีพนี้ เกณฑ์การประเมินอาจจะต้องให้รายได้ เพิ่มขึ้นไปเป็น 3 เท่าของค่างวด เพราะ

สถาบันการเงินมองว่า ความเสี่ยงสูงเนื่องความมั่นของในอาชีพน้อย รายได้ไม่คงที่ แต่ทั้งนี้ หากเปิดกิจการ มานานและเป็นที่รู้จัก ก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น 

ประกอบกับ กระแสเงินที่หมุนเวียนในบัญชี

 

                2.2 อาชีพเกษตรกร


                กลุ่มอาชีพนี้ หากได้ผลผลิตและจำหน่ายออกแล้วนำเงินผ่านบัญชีธนาคารจะประเมินให้โดยการหาญเฉลี่ย หากประกอบอาชีพบน ที่ดินของตนเอง 

จะทำให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น จึงไม่ต้องกังวลกับปัญหาว่าจะกู้ไม่ได้ หรือ ไม่อนุมัติ ซึ่ง หากรายได้สัมพันธ์กับ ยอดจัดและค่างวด อย่างไรก็ตาม หลักฐานเดียว

ที่ทำให้ทราบถึงยอดเงินหมุนเวียนที่มีคือ Book Bank  หากกอดเงินสดไว้กับตัว สถาบันการเงินย่อมไม่เห็นความสามารถในการชำระหนี้ได้ ดังนั้น Car2home ย้ำสม่ำเสมอ

ว่า "ได้รายได้มาเท่าไหร่ ให้เข้าธนาคารก่อน  หากจำเป็นต้องใช้ ค่อยกด ATM มาใช้ "  

        


 3. อาชีพงานรับเหมา/ อิสระ(Freelance)


                งานรับเหมาในที่นี้ คลุมไปถึง งานก่อสร้าง งานวางระบบสาธารณูปโภค งานรับจ้างเหมา(ทำของต่าง) ตัดผ้า กลุ่มนี้ก็ถือเป็นอาชีพที่รายได้ไม่แน่นอน

จำเป็นต้องสร้างหลักฐาน ทางรายได้ขึ้น ในที่นี้ ขอยกตัวอย่าง อาชีพ รับเหมาตัดเย็บเสื้อผ้า ใช้ เกณฑ์ รายได้  3 เท่าของค่างวด


กรณีศึกษา   ลูกค้ามีอาชีพรับเหมาเย็บเสื้อโหล

                ลูกค้ามีหลักฐานการทำงานโดยใช้ แบบประกอบการตัดเย็บ ว่างานที่สั่งมา ใช้ผ้าอะไรสีอะไร รูปแบบเป็นแบบไหน สั่งกี่ตัว  มีบัญชีรับ-จ่ายเขียนมือ 

โดยรายได้จะเข้าเดือนละ 5-6 ครั้ง เงินได้รับหลังจากทำงานเสร็จ หากเป็นเงินสดลูกค้าจะนำเงินเข้าบัญชีทันทีทำงานที่บ้านกับครอบครัว ที่บ้านมีจักรเย็บผ้า 

แต่อาศัยบ้านเช่า ซื้อโดยสามีและภรรยา ช่วยกันซื้อและค้ำประกันกันเอง  กรณีศึกษานี้ อนุมัติ ตามระบบปกติ จะเห็นได้ว่า ผู้เช่าซื้อรายดังกล่าว มีวินัยทางด้านการเงิน

 


กรณีศึกษา   ลูกค้ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

                ลูกค้า รับเหมางาน แถวบ้าน แต่มีงานตลอด งานเล็กงานน้อย รับทำ ลูกค้าทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า เก็บไว้ และมีเงินผ่านบัญขีเป็นก้อน ๆ และได้เก็บใบเสร็จเวลา

ซื้อของทำงานรับเหมาไว้บางส่วน  แต่ทุกครั้งหากได้เงินสด จำนำเงินฝากธนาคารก่อนแล้วค่อยถอนออกมาใช้   กรณีศึกษานี้ อนุมัติ ตามระบบปกติแต่ใช้ภรรยาค้ำประกัน ภรรยา

มีอาชีพขายไก่สดที่ตลาด เช่าแผงขาย แต่ผ่อนบ้านอยู่ 1 หลัง     กรณีศึกษานี้ อนุมัติ ตามระบบปกติ

                 ทั้งหมดนี้ เป็นคำแนะนำจาก Car2home ผลของการอนุมัติ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและหลักเกณฑ์ของแต่ ธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน ซึ่งมีหลักเกณ์ที่ต่างกันออกไป 

หาก ผู้ยื่นขอสินเชื่อให้ข้อมูลที่เป็นจริง และ ฝ่ายตรวจสอบของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นไปตรวจสอบแล้วว่า จริงตามข้อมูลที่ได้ให้มา ผลการอนุมัติ จะมีค่าเท่ากับ 100 % 

ตามผลการวิเคราะห์ เบื้องต้นของ Car2home จากประการณ์ ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้เราสามารถ วิเคราะห์ได้ว่า ผู้ขอสินเชื่อ ควร ยื่นกับ สถาบันใด ที่ทำให้ความเป็นไปได้สูง

ในการอนุมัติ  ประสบการณ์ที่ผ่านมาหากลูกค้าให้ข้อมูลที่เป็นจริง เอกสารครบ และ">ปฏิบัติตามคำแนะคำของ Car2home ผลการอนุมัติ = 100 %