Car2Home Logo

ขั้นตอนจัดไฟแนนซ์ ขั้นตอน ขอไฟแนนซ์
เอกสารที่ใช้สำหรับ (การโอนกรรมสิทธ์) จำนวนที่ใช้
สำเนาบัตรประชาชน (รูปหน้าชัดเจน)- ทะเบียนบ้าน ผู้เจ้าของรถยนต์ รวม 3 ชุด
รับรองสำเนา สำหรับ ขาย รถยนต์ทะเบียน............. 1 ชุด
รับรองสำเนา สำหรับโอนกรรมสิทธ์ รถยนต์ทะเบียน ............. 1 ชุด
รับรองสำเนา สำหรับย้ายทะเบียน รถยนต์ ............. (กรณี ต้องการใช้รถในต่างจังหวัด) 1 ชุด
หนังสือโอนกรรมสิทธ์รถยนต์ (เซ็นตำแหน่งผู้โอน) รวม 1 ชุด
หนังสือมอบอำนาจ(เซ็นตำแหน่งผู้มอบอำนาจ) รวม 2 ชุด
เอกสารที่ใช้สำหรับ (จัดไฟแนนซ์) จำนวนที่ใช้
สำเนาบัตรประชาชน (รูปหน้าชัดเจน)- ทะเบียนบ้าน ผู้เช่าซื้อ รวม 3 ชุด
รับรองสำเนา สำหรับ ซื้อ รถยนต์ทะเบียน............. 1 ชุด
รับรองสำเนา สำหรับขอเช่าซื้อรถยนต์ ............. 1 ชุด
สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารแสดงที่มารายได้ เพิ่มเติม รวม 1 ชุด
สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง หรือ Statements 3-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน) รวม 2 ชุด